ห้องสมุดโรงเรียนสตรีทุ่งสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

คู่มือการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
OBEC Library Automation System

ใช้โปรแกรม acrobat ในการเปิดดูเอกสาร

คำอธิบาย


ปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมโดย งานสารสนเทศโรงเรียนสตรีทุ่งสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในความร่วมมือของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง